گزارش کارآموزی حسابداری درون شرکت چاشت پسند

هرست : دانلود فرم پر شده کارآموزی رشته کامپیوتر فصل اول : معرفی شرکت تاریخچه فعالیت شرکت کلیـات فعالیت اصلی شرکت محصولات و برندهای شرکت چارت سازمانی شرکت فعالیتهای کامپیوتری شرکت نرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفاده انواع نرم افزارهای مورد استفاده انواع سخت افزارهای مورد استفاده توضیح و معرفی نرم افزارها سیستم نرم افزاری حسابداری سیستم نرم افزاری انبار و حسابداری انبار سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد سیستم نرم افزاری خزانـه فصل دوم : فعالیتهای واگذار شده امور و نحوه ی انجام فعالیتهای واگذار شده زمانبندی جهت انجام امور فصل سوم : شرح تفصیلی آموخته ها نرم افزار حسابداری نرم افزار انبارداری وحسابداری انبار نرم افزار خزانـه و حسابداری خزانـه نرم افزار حقوق و دستمزد نتیجه گیری انتقادات و پیشنـهادات ضمائم منابع و ماخذ فهرست اشکال و تصاویر : نمای داخلی شرکت چاشت پسند آرم شرکت چاشت پسند برند محصولات شرکت چاشت پسند چارت سازمانی شماره شرکت چارت سارمانی شماره شرکت آدرس و صفحه سایت شرکت نمونـه ای از نرم افزارهای کاربردی منوی صفحه اصلی نرم افزار حسابداری منوی صفحه اصلی نرم افزار انبار و حسابداری انبار سیستم انبار درون یک چارت منوی صفحه اصلی نرم افزار حقوق و دستمز منوی صفحه اصلی نرم افزار خزانـه داری پروسه ارتباط سیستم خزانـه با سایر سیستمـها پروسه خرید چاشت پسند پروسه فروش شرکت چاشت پسند پروسه تولید شرکت چاشت پسند پروسه تنخواه نمودار فرآیند گواهینامـه کاربری سیستم حسابداری نمونـه کدینگ حسابهای کل و معین گواهینامـه کاربری سیستم انبار و حسابداری انبار نمونـه رسید خرید انبار و مصرف مرکز و اسناد حسابداری انبار خرید و مصرف منوی پرداخت درون خزانـه و نمونـه سند پرداخت چک منوی دریـافت درون خزانـه داری نمونـه رسید دریـافت درون خزانـه داری منوی تغییر مدت اسناد پرداختنی درون خزانـه داری منوی دریـافت صورتخلاصه تنخواه درون خزانـه خزانـه داری منوی مرور خزانـه داری و دریـافت گزارشات منوی عملیـات پایـان سال درون خزانـه داری گواهینامـه کاربری سیستم حقوق و دستمزد منوی صفحه اصلی نرم افزار حضور و غیـاب پالیز افزار نمونـه گزارش تکمـیل شده کارکرد کارکنان نمونـه فرم گزارش استخدامـی کارکنان با توضیحات منوی ثبت اطلاعات پرسنلی درون سیستم حقوق و دستمزد منوی ثبت و صدور حکم کارگزینی درون سیستم حقوق و دستمزد منوی ثبت کارکرد ماهانـه پرسنل درون سیستم حقوق و دستمزد نمونـه گزارشات لیست بیمـه کارکنان منوی صدور سند حسابداری درون سیستم حقوق و دستمزد نمونـه سند حقوق و دستمزد صادره شده قالب بندی : PDF قیمت : رایگان حجم فایل : ۵,۹۲۰ کیلوبایت دانلود

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری درون یک شرکت

گزارش کارآموزی حسابداری درون یک شرکت تولید مواد غذاییچکیده گزارش : از آنجائی کـه امور مالی و حسابداری درون کلیـه شرکتها ، دانلود فرم پر شده کارآموزی رشته کامپیوتر موسسات ، و هر منبعی کـه در آن امور اقتصادی صورت م ی گیرد دارای اهمـیت بسیـار بالایی بوده و یکی ار ارکان مـهم و حساس یک موسسه اقتصادی م ی باشد و فرآهم اطلاعات مالی منسجم و به هن گام سازمانـها و موس سات اقتصادی را مـیتوان یکی از مـهم ترین اه سیستم حسابداری مالی تلقی کرد . دانلود فرم پر شده کارآموزی رشته کامپیوتر این گروه از اطلاعات ، مجموعه ی عملیـات سازمانـها و موسسات یـاد شده را درون قالب شاخص های کمـی بیـان م ی کند و زمـینـه های لازم را به منظور کنترل و برنامـه ریزی های مدیریت مـهیـا مـی سازد . دانلود فرم پر شده کارآموزی رشته کامپیوتر بنا بـه همـین موضوع ، گزارش و عنوان کار آموز ی ، مربوط بـه امور مالی و حسابداری انتخاب ، بررسی و تهیـه گردیده هست . این گزارش حاصل تلا ش و امور انجام گرفته درون مدت کار آموزی درون یک شرکت تولیدی مواد غذایی هست که بصورت خلاصه و در چندین بخش کـه شامل :۱ – معرفی شرکت محل کارآموزی ۲- معرفی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود درون مجموعه ۳- معرفی نرم افزارهای استفاده شده درون مدت کار آموزی بـه صورت خلا صه ۴- کارها و مسئولیت های واگذار شده و انجام گرفته درون مدت کار آموزی ، بـه تحریر درآمده که تا گوشـه ای ا ز فعالیتهای مال ی و حسابداری و کارها و مسئولی ت های واگذار شده ، انجام گرفته درون آن را نشان دادهباشیم و نـهایتا نیز آشنا شدن با مسائل و امور حسابداری درون چندین بحث مختلف از جمله حسابداری ، خزانـه داری ،انبارداری ، حقوق و دستمزد ، کـه امـیداست این مطالب یـادگاری و پایـه ای باشد جهت اه آینده اینجانب ، زیرا کـه ما بـه بهترین ها مـی اندیشیم و همانا بـه وجود آمد آن چرا کـه قبلاً بـه آن اندیشیده بودیم و به وجود خواهد آمد ، آن چرا کـه حال بـه آن مـی اندیشیم .فهرست :فصل اول : معرفی شرکتتاریخچه فعالیت شرکتکلیـاتفعالیت اصلی شرکتمحصولات و برندهای شرکتچارت سازمانی شرکتفعالیتهای کامپیوتری شرکتنرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفادهانواع نرم افزارهای مورد استفادهانواع سخت افزارهای مورد استفادهتوضیح و معرفی نرم افزارهاسیستم نرم افزاری حسابداریسیستم نرم افزاری انبار و حسابداری انبارسیستم نرم افزاری حقوق و دستمزدسیستم نرم افزاری خزانـهفصل دوم : فعالیتهای واگذار شدهامور و نحوه ی انجام فعالیتهای واگذار شدهزمانبندی جهت انجام امورفصل سوم : شرح تفصیلی آموخته هانرم افزار حسابدارینرم افزار انبارداری وحسابداری انبارنرم افزار خزانـه و حسابداری خزانـهنرم افزار حقوق و دستمزدنتیجه گیریـانتقادات و پیشنـهاداتضمائممنابع و ماخذفهرست اشکال و تصاویر :   نمای داخلی شرکت   آرم شرکت   برند محصولات شرکت   چارت ...

پروژه و کارآموزی

کلیـه دانشجویـانی کـه دروس پروژه و کارآموزی دارند حتما به آقای دلیر مراجعه و فرم امضاء شده خود توسط مسئول ثبت درون سیستم را دریـافت کنند و سپس طبق سلسله مراتب عنوان شده درون فرم بـه تکمـیل فرم بپردازند ضمناً شنیده شده مـهلت ثبت نمره توسط استاد به منظور کارآموزی و پروژه بـه ترتیب ۱ و ۲ ترم مـیباشد

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری و امور مالی درون شرکت چاشت پسند دانلود فرم پر شده کارآموزی رشته کامپیوتر نمونـه فرم تکمـیل شده کارآموزی mimplus.ir

عنوان گزارش  :  گزارش کارآموزی حسابداری و امور مالی درون شرکت چاشت پسند قالب بندی :  PDF قیمت :   رایگان شرح مختصر : از آنجائی کـه امور مالی و حسابداری درون کلیـه شرکتها ، موسسات ، و هر منبعی کـه در آن امور اقتصادی صورت م ی گیرد دارای اهمـیت بسیـار بالایی بوده و یکی ار ارکان مـهم و حساس یک موسسه اقتصادی م ی باشد و فرآهم اطلاعات مالی منسجم و به هن گام سازمانـها و موس سات اقتصادی را مـیتوان یکی از مـهم ترین اه سیستم حسابداری مالی تلقی کرد . این گروه از اطلاعات ، مجموعه ی عملیـات سازمانـها و موسسات یـاد شده را درون قالب شاخص های کمـی بیـان م ی کند و زمـینـه های لازم را به منظور کنترل و برنامـه ریزی های مدیریت مـهیـا مـی سازد . بنا بـه همـین موضوع ، گزارش و عنوان کار آموز ی ، مربوط بـه امور مالی و حسابداری انتخاب ، بررسی و تهیـه گردیده هست . این گزارش حاصل تلا ش و امور انجام گرفته درون مدت کار آموزی درون یک شرکت تولیدی مواد غذایی هست که بصورت خلاصه و در چندین بخش کـه شامل : ۱ – معرفی شرکت محل کارآموزی ۲- معرفی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود درون مجموعه ۳- معرفی نرم افزارهای استفاده شده درون مدت کار آموزی بـه صورت خلا صه ۴- کارها و مسئولیت های واگذار شده و انجام گرفته درون مدت کار آموزی ، بـه تحریر درآمده که تا گوشـه ای ا ز فعالیتهای مال ی و حسابداری و کارها و مسئولی ت های واگذار شده ، انجام گرفته درون آن را نشان داده باشیم و نـهایتا نیز آشنا شدن با مسائل و امور حسابداری درون چندین بحث مختلف از جمله حسابداری ، خزانـه داری ،انبارداری ، حقوق و دستمزد ، کـه امـیداست این مطالب یـادگاری و پایـه ای باشد جهت اه آینده اینجانب ، زیرا کـه ما بـه بهترین ها مـی اندیشیم و همانا بـه وجود آمد آن چرا کـه قبلاً بـه آن اندیشیده بودیم و به وجود خواهد آمد ، آن چرا کـه حال بـه آن مـی اندیشیم . بـه امـید روزهای روشن و بانشاط فهرست : فصل اول : معرفی شرکت تاریخچه فعالیت شرکت کلیـات فعالیت اصلی شرکت محصولات و برندهای شرکت چارت سازمانی شرکت فعالیتهای کامپیوتری شرکت نرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفاده انواع نرم افزارهای مورد استفاده انواع سخت افزارهای مورد استفاده توضیح و معرفی نرم افزارها سیستم نرم افزاری حسابداری سیستم نرم افزاری انبار و حسابداری انبار سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد سیستم نرم افزاری خزانـه فصل دوم : فعالیتهای واگذار شده امور و نحوه ی انجام فعالیتهای واگذار شده زمانبندی جهت انجام امور فصل سوم : شرح تفصیلی آموخته ها نرم افزار حسابداری نرم افزار انبارداری وحسابداری انبار نرم افزار خزانـه و حسابداری خزانـه نرم افزار حقوق و دستمزد نتیجه گیری انتقادات و پیشنـهادات ضمائم منابع ...

گزارش کارآموزی حسابداری درون یک شرکت

گزارش کارآموزی حسابداری درون یک شرکت تولید مواد غذاییچکیده گزارش : از آنجائی کـه امور مالی و حسابداری درون کلیـه شرکتها ، موسسات ، و هر منبعی کـه در آن امور اقتصادی صورت م ی گیرد دارای اهمـیت بسیـار بالایی بوده و یکی ار ارکان مـهم و حساس یک موسسه اقتصادی م ی باشد و فرآهم اطلاعات مالی منسجم و به هن گام سازمانـها و موس سات اقتصادی را مـیتوان یکی از مـهم ترین اه سیستم حسابداری مالی تلقی کرد . این گروه از اطلاعات ، مجموعه ی عملیـات سازمانـها و موسسات یـاد شده را درون قالب شاخص های کمـی بیـان م ی کند و زمـینـه های لازم را به منظور کنترل و برنامـه ریزی های مدیریت مـهیـا مـی سازد . بنا بـه همـین موضوع ، گزارش و عنوان کار آموز ی ، مربوط بـه امور مالی و حسابداری انتخاب ، بررسی و تهیـه گردیده هست . این گزارش حاصل تلا ش و امور انجام گرفته درون مدت کار آموزی درون یک شرکت تولیدی مواد غذایی هست که بصورت خلاصه و در چندین بخش کـه شامل :۱ – معرفی شرکت محل کارآموزی ۲- معرفی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود درون مجموعه ۳- معرفی نرم افزارهای استفاده شده درون مدت کار آموزی بـه صورت خلا صه ۴- کارها و مسئولیت های واگذار شده و انجام گرفته درون مدت کار آموزی ، بـه تحریر درآمده که تا گوشـه ای ا ز فعالیتهای مال ی و حسابداری و کارها و مسئولی ت های واگذار شده ، انجام گرفته درون آن را نشان دادهباشیم و نـهایتا نیز آشنا شدن با مسائل و امور حسابداری درون چندین بحث مختلف از جمله حسابداری ، خزانـه داری ،انبارداری ، حقوق و دستمزد ، کـه امـیداست این مطالب یـادگاری و پایـه ای باشد جهت اه آینده اینجانب ، زیرا کـه ما بـه بهترین ها مـی اندیشیم و همانا بـه وجود آمد آن چرا کـه قبلاً بـه آن اندیشیده بودیم و به وجود خواهد آمد ، آن چرا کـه حال بـه آن مـی اندیشیم .فهرست :فصل اول : معرفی شرکتتاریخچه فعالیت شرکتکلیـاتفعالیت اصلی شرکتمحصولات و برندهای شرکتچارت سازمانی شرکتفعالیتهای کامپیوتری شرکتنرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفادهانواع نرم افزارهای مورد استفادهانواع سخت افزارهای مورد استفادهتوضیح و معرفی نرم افزارهاسیستم نرم افزاری حسابداریسیستم نرم افزاری انبار و حسابداری انبارسیستم نرم افزاری حقوق و دستمزدسیستم نرم افزاری خزانـهفصل دوم : فعالیتهای واگذار شدهامور و نحوه ی انجام فعالیتهای واگذار شدهزمانبندی جهت انجام امورفصل سوم : شرح تفصیلی آموخته هانرم افزار حسابدارینرم افزار انبارداری وحسابداری انبارنرم افزار خزانـه و حسابداری خزانـهنرم افزار حقوق و دستمزدنتیجه گیریـانتقادات و پیشنـهاداتضمائممنابع و ماخذفهرست اشکال و تصاویر :   نمای داخلی شرکت   آرم شرکت   برند محصولات شرکت   چارت ...

گزارش کارآموزی حسابداری درون یک شرکت تولید مواد غذایی

گزارش کارآموزی حسابداری درون یک شرکت تولید مواد غذاییچکیده گزارش : از آنجائی کـه امور مالی و حسابداری درون کلیـه شرکتها ، موسسات ، و هر منبعی کـه در آن امور اقتصادی صورت م ی گیرد دارای اهمـیت بسیـار بالایی بوده و یکی ار ارکان مـهم و حساس یک موسسه اقتصادی م ی باشد و فرآهم اطلاعات مالی منسجم و به هن گام سازمانـها و موس سات اقتصادی را مـیتوان یکی از مـهم ترین اه سیستم حسابداری مالی تلقی کرد . این گروه از اطلاعات ، مجموعه ی عملیـات سازمانـها و موسسات یـاد شده را درون قالب شاخص های کمـی بیـان م ی کند و زمـینـه های لازم را به منظور کنترل و برنامـه ریزی های مدیریت مـهیـا مـی سازد . بنا بـه همـین موضوع ، گزارش و عنوان کار آموز ی ، مربوط بـه امور مالی و حسابداری انتخاب ، بررسی و تهیـه گردیده هست . این گزارش حاصل تلا ش و امور انجام گرفته درون مدت کار آموزی درون یک شرکت تولیدی مواد غذایی هست که بصورت خلاصه و در چندین بخش کـه شامل :۱ – معرفی شرکت محل کارآموزی ۲- معرفی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود درون مجموعه ۳- معرفی نرم افزارهای استفاده شده درون مدت کار آموزی بـه صورت خلا صه ۴- کارها و مسئولیت های واگذار شده و انجام گرفته درون مدت کار آموزی ، بـه تحریر درآمده که تا گوشـه ای ا ز فعالیتهای مال ی و حسابداری و کارها و مسئولی ت های واگذار شده ، انجام گرفته درون آن را نشان دادهباشیم و نـهایتا نیز آشنا شدن با مسائل و امور حسابداری درون چندین بحث مختلف از جمله حسابداری ، خزانـه داری ،انبارداری ، حقوق و دستمزد ، کـه امـیداست این مطالب یـادگاری و پایـه ای باشد جهت اه آینده اینجانب ، زیرا کـه ما بـه بهترین ها مـی اندیشیم و همانا بـه وجود آمد آن چرا کـه قبلاً بـه آن اندیشیده بودیم و به وجود خواهد آمد ، آن چرا کـه حال بـه آن مـی اندیشیم .فهرست :فصل اول : معرفی شرکتتاریخچه فعالیت شرکتکلیـاتفعالیت اصلی شرکتمحصولات و برندهای شرکتچارت سازمانی شرکتفعالیتهای کامپیوتری شرکتنرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفادهانواع نرم افزارهای مورد استفادهانواع سخت افزارهای مورد استفادهتوضیح و معرفی نرم افزارهاسیستم نرم افزاری حسابداریسیستم نرم افزاری انبار و حسابداری انبارسیستم نرم افزاری حقوق و دستمزدسیستم نرم افزاری خزانـهفصل دوم : فعالیتهای واگذار شدهامور و نحوه ی انجام فعالیتهای واگذار شدهزمانبندی جهت انجام امورفصل سوم : شرح تفصیلی آموخته هانرم افزار حسابدارینرم افزار انبارداری وحسابداری انبارنرم افزار خزانـه و حسابداری خزانـهنرم افزار حقوق و دستمزدنتیجه گیریـانتقادات و پیشنـهاداتضمائممنابع و ماخذفهرست اشکال و تصاویر :   نمای داخلی شرکت   آرم شرکت   برند محصولات شرکت   چارت ...

گزارش کارآموزی

  گزارش کارآموزی : 1.      تعریف کارآموز : کارآموزکسی هست که  بـه محیط کاری بیرون از محل تحصیل خوداعزام مـی شود که تا کار بیـاموزد، نـه اینکه عهده دار انجام کاری بشود کـه قرار هست در محیط کاری انجام پذیرد و اگر هم حتما در انجام کاری مشارکت کند این مشارکت حتما بـه صورت هدایت شده و تحت نظر خواهد بود و کارآموز کننده ی اصلی کار نیست . 2.      استاد کارآموزی : شخصی هست که دانشجو او را بـه عنوان استاد راهنما انتخاب مـی نماید و در نـهایت گزارش را بـه وی ارایـه مـی نماید نمره نـهایی گزارش کارآموزی را استاد راهنما اعلام مـی نماید...     3.     هدف کارآموزی : آشنایی دانشجو با کارهای عملی ، وسایل اجرایی و تطبیق آنـها با آموخته های درسی خود. 4.     سرپرست کارآموزی : یکی از کارمندان شرکت کـه دانشجوی کارآموز درون محل کارآموزی زیر نظر وی بـه کارآموزی وب تجربه مـی پردازد   نکات لازم و ضروری : 1.      درون ترم های عادی دانشجویـان مـی توانند بـه غیر از 2 واحد کارآموزی 14 واحد اخذ نمایند و در صورتیکه مـیانگین نمرات آنـها بیش از 16 ( گروه فنی و مـهندسی ) باشد  بـه غیر از کارآموزی 16 واحد اخذ نمایند.   2.      دانشجویـان درون شرف فراغت از تحصیل (ترم آخر) مـی توانند بـه همراه کارآموزی که تا سقف 24 واحد ، درس انتخاب کنند. 3.      مکان کارآموزی از نظر دوری و نزدیکی ، تعداد ، اهمـیت و نوع دروس تخصصی انتخاب شده توسط دانشجو درون طول آن ترم مـی تواند با نظر گروه تعیین کننده مجوز لازم به منظور اخذ واحد کارآموزی باشد. 4.      دانشجو موظف هست حداکثر 10 روز بعد از صدور مجوز معرفی نامـه بـه محل کارآموزی مراجعه و مراحل تثبیت کارآموزی خود را بـه انجام رساند. 5.      بعد از تعیین محل و زمان کارآموزی ، دانشجو بایستی فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی را تکمـیل و به استاد کارآرموزی خود ارایـه دهد . 6.      از زمان شروع کارآموزی دانشجو موظف هست بطور مستمر با استاد کارآموزی خود درون ارتباط باشد و در غیر این صورت با نظر استاد کارآموزی ، کارآموزی وی مورد تایید نخواهد بود. 7.      با توجه بـه برنامـه کارآموزی ، درون پایـان هر مرحله دانشجو بایستی فرم گزارش پیشرفت کاراموزی را بـه امضای سرپرست کارآموزی خود برساند و مشکلات و مـیزان پیشرفت خود را بـه استاد کاراموزی خود منعکند. ( کپی فرم درون هر مرحله تحویل استاد گردد.) دانشجویـان حتما حداقل 3 گزارش تهیـه نمایند.   8.      دانشجو حداکثر 3 هفته بعد از شروع ترم عادی و یک هفته بعد از شروع ترم تابستانی بایستی کارآموزی خود را آغاز نماید. 9.      دانشجو با راهنمایی استاد کارآموزی خود بایستی طوری برنامـه ریزی کند کـه کارآموزی و گزارش آن حداکثر که تا پایـان ترم جاری خاتمـه یـابد و در صورت عدم خاتمـه ...

فرم کارآموزی

باسمـه تعالی                                                               فرم کارآموزی                               « گزارش هفتگی »   نام و نام خانوادگی :  محمود رمضانی سراجی                           شماره دانشجویی :881032041 رشته تحصیلی : مـهندسي برق                                          دانشکده : آزاد بهشـهر نام واحد صنعتی محل کارآموزی :  صنعت پژوهان خزر              شماره گزارش : تاریخ شروع کارآموزی : 8/5/90                                       تاریخ خاتمـه کارآموزی : 28/6/90        هفته                                        از تاریخ : 8/5/90                                که تا تاریخ :12/5/90 شنبه 8/5/90 پیـاده موتور : درون این مر حله قبل از هر عمل مکانیکی کـه منجر بـه جدا شدن قسمتی از موتور مـی شود حتما قسمتهای جدا شونده و بدنـه موتور با سمبهء نشان یـا وسایل دیگر علامت گذاری کرد.   يك شنبه 9/5/90 تکمـیل جدول(1) : تعداد دور هر کلاف-گام قطبی-تعداد مسیر های جریـان درون صورت دی سی بودن موتور-اندازه کلافها وقطر سیم را مشخص مـی کنیم.همـه این اطلا عات از سیم پیچی استاتور کـه هنوز سیمـهای سوخته درون داخل شیـارهای آن قرار دارد بدست مـی آید دو شنبه 10/5/90 درون آوردن سیمـهای سوخته از داخل شیـارهای استاتور : درون این مرحله سیمـهای سوخته را از داخل شییـارهای هسته استاتور درون مـی آوریم .       سه شنبه 11/5/90 عایق کاری : این مرحله یکی از مراحل مـهم سیم پیچی استاتور است.برای عایق کاری شیـارها ابتدا سطح داخلی یکی از شیـارها را با دقت اندازه گیری مـی کنیم.سپس طول شیـار را اندازه مـی گیریم و اندازه های بدست آمده را یـادداشت مـی کنیم. بـه طول شیـار 6الی10مـیلی متر اضافه مـی کنیم و اندازه طول جدید و سطح داخلی شیـار را بروی کاغذ پر شمان یـا فیلم رادیو لوژی خام پیـاده مـی کنیم.یک نمونـه از این اندازه را مـی بریم وسپس مطابق شکل زیر کاغذ یـا فیلم را با دستگاه لبه خم کن و یـا با دست لبه های کاغذ یـا فیلم را از طرفین بـه طور مساوی خم مـی کنیم.حال کاغذ یـا فیلم فرم داده شده را داخل یکی از شیـارها قرار مـی دهیم اگر عایق بدست آمده بـه طور کامل شیـار را تحت پوش قرار دهد و لبه های آن بـه طور مساوی از دو طرف شیـار بیرون آمده باشد.از روی همـین عایق بـه تعداد شیـارها برش و فرم مـی دهیم.       چهار شنبه 12/5/90  آماده کلافهای سیم پیچی: اندازه کلا فها را کـه قبلا درون شناسه موتور درون قسمت گام قطبی و محیط هر کلاف بـه دست آورده ایم بر روی قالب های متحد المرکز یـا کلاف مسااده مـی کنیم و با توجه بـه دور ...
[نمونـه فرم تکمـیل شده کارآموزی دانلود فرم پر شده کارآموزی رشته کامپیوتر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 20:53:00 +0000